خدمات

...

آزمایش های مولکولی

آزمایش های مولکولی برای تشخیص تغییرات توالی مولکول‌های DNA در یک یا چند ژن به‌کار می‌ روند. این نوع آزمایش ها توالی واحدهای سازنده مولکول DNA (نوکلئوتید) را در ژنوم افراد تعیین می کنند.

آزمایش‌های مولکولی بسیار گسترده هستند و انواع مختلفی مانند توالی یابی سنگر، تست های PCR، MLPA SNP-Array، HLA-Typing و ... دارند. این آزمایش‌ها با هدف شناسایی انواع تغییرات نوکلئوتیدی درون ژن انجام می‌شود.

در بخش مولکولی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی هارمونیک کلیه آزمایش‌های مولکولی جهت تشخیص بیماری‌ها با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا انجام می شود.